§1

Powierzając sprzęt do naprawy, Zgłaszający oświadcza:
– iż jest właścicielem pozostawianego sprzętu lub działa w jego imieniu.
– że pozostawiony sprzęt jest wolny od wad prawnych.

§2

Na wszystkie wykonane naprawy udzielana jest gwarancja według poniższej specyfikacji, chyba że ustalono inaczej z klientem (odpowiedni wpis na fakturze VAT za wykonana usługę):
– wymiana układów BGA na nowe – 6mc-y gwarancji
– reballing BGA, naprawa układu zasilania etc – 7dni gwarancji
– sprzęt po zalaniu cieczą oraz uszkodzony mechanicznie – gwarancja rozruchowa 7dni.

§3

Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W wyjątkowych sytuacjach (np. konieczność sprowadzenia podzespołów) po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin naprawy może zostać wydłużony.

§4

Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu posiada hasła, lub inne zabezpieczenia, które uniemożliwią jego naprawę, a zgłaszający nie poinformuje o tym fakcie w momencie oddania sprzętu, dniem rozpoczęcia naprawy będzie dzień dostarczenia niezbędnych haseł/kluczy/etc.

§5

Serwis nie odpowiada za dane na dyskach twardych oraz innych nośnikach danych będących własnością klienta.

§6

W przypadku napraw elektroniki bezpośrednio ingerujących w ich architekturę, serwis nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne nieodwracalne uszkodzenie.

§7

Uszkodzone podzespoły/komponenty które zostały wymienione w procesie naprawy, przechodzą na własność firmy i zostaną poddane utylizacji zgodnie z normami i wymogami ochrony środowiska i recyclingu dot. podzespołów elektronicznych.

§8

Przedmiot naprawy powinien zostać odebrany maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od dostarczenia do naprawy. Po tym czasie przechodzi na własność serwisu i zostanie poddany utylizacji (zgodnie z art. 180 oraz 181 KC).

§9

Rezygnacja z odpłatnej naprawy po wycenie, jak i niesłuszne zgłoszenie płatne/gwarancyjne oznacza koszt diagnozy sprzętu zgodnie z aktualnym cennikiem firmy.